กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ (เจ้าท่า) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว949 [แบบรายงานฯ] 11 มี.ค. 2562
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว924 11 มี.ค. 2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562) สน.บถ. มท 0809.3/ว947 11 มี.ค. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว24 11 มี.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู่สู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มี.ค. 2562
กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว8 11 มี.ค. 2562
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนด ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว936 11 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว934 11 มี.ค. 2562
แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0819.2/ว925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] 8 มี.ค. 2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ กพส. มท 0810.8/ว921 8 มี.ค. 2562
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว916 8 มี.ค. 2562
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว891 8 มี.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 มี.ค. 2562
การรายงานแผน-ผลการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว876 7 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กศ. มท 0816.2/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 มี.ค. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว10 [รายชื่อ] 7 มี.ค. 2562
ขอให้จังหวัดสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ (ธนาคารแยกขยะ) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0810.5/854 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 7 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0816.2/ว888 7 มี.ค. 2562
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนด ฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว887 7 มี.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 825