กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3,สำหรับการออกแบบก่อสร้าง รุ่นที่ 2,สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 3,powerpoint รุ่น 4,Excel รุ่นที่ 4 และการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ อปท.รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว310) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 11 ก.พ. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว312) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 11 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว51) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 11 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สถ. 11 ก.พ. 2551
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มท 0807.3/ว305) 8 ก.พ. 2551
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2551 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2552 8 ก.พ. 2551
การแอบอ้างข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0802.4/ว304) 8 ก.พ. 2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 77/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 8 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว274) 7 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว273) 7 ก.พ. 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 7 ก.พ. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่น12,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น4,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 7,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 8,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น22และจนท./จพง.พัสดุ รุ่น18 (มท 0807.3/ว376) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 ก.พ.2551(มท 0801.2/ว55) 6 ก.พ. 2551
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2550 (มท 0801.2/ว54) 6 ก.พ. 2551
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0806/ว281) [ดาวน์โหลดข้อมูลกฎบัตรอาเซียน] 6 ก.พ. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel รุ่นที่ 2 ,powerpoint รุ่นที่ 2 และคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1(มท 0807.3/ว49) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 6 ก.พ. 2551
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2551 6 ก.พ. 2551
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (มท 0801.3/ว52) 5 ก.พ. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว263) 5 ก.พ. 2551
การ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว272) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     756      757      758      759     (760)     761      762      763      764     ....หน้าสุดท้าย >> 825