กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย
 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ตามที่ เทศบาลตำบลเม็งราย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28(3) ข้อ 79 ประกอบกฎกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 42 เทศบาลตำบลเม็งราย จึงขอประกาศให้ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ โดย น.ส.สุนันทา การินทร์  เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน 630.- บาท (-หกร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

     กันยา  ธรรมศิริ
(นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)
  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
        นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 13.38 น. โดย คุณ สีหราช สุภาวงศ์

ผู้เข้าชม 121 ท่าน