หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบ ผู้สมัครตำแหน่ง จ้างเหมาบริการธุรการกองช่าง  
 

         ตามที่  เทศบาลตำบลเม็งราย  จะดำเนินการจ้างเหมาบริการธุรการกองช่าง  จำนวน 1  อัตรา  โดยจ้างเดือน  ๆ ละ 8,000.-บาท(แปดพันบาทถ้วน) นั้น
   บัดนี้  เทศบาลตำบลเม็งรายขอแจ้ง  วัน  เวลา และ สถานที่  ในการทดสอบในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้
1.  กำหนดทดสอบในวันที่  9  ตุลาคม  2561   เวลา  09.00  น.  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย
                    *** ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2. โดยรายละเอียดการทดสอบแบ่งออกดังนี้
2.1  สอบปรนัย (กากบาท)  จำนวน  50  ข้อ  (50 คะแนน) โดยสอบในรายวิชาดังต่อไปนี้
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2.2  สอบภาคปฏิบัติ  จำนวน  30  คะแนน  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
2.3  สอบสัมภาษณ์    จำนวน  20  คะแนน
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ศศิธร สว่างชุม

ผู้เข้าชม 73 ท่าน