กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ธ.ค.61 - ก.พ.62  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2561  [ 14 มี.ค. 2562 ]   
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2562  [ 14 มี.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562  [ 11 มี.ค. 2562 ]   
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  [ 7 มี.ค. 2562 ]   
 
ซ้อมความเข้าใจในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183  [ 6 มี.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 64