หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมตำบลเม็งราย ขึ้นอยู่กับตำบลต้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2487 ตำบลแม่เปาได้แยกจากตำบลต้า ซึ่งตำบลเม็งรายขึ้นต่อตำบลแม่เปา ต่อมาได้แยกจากอำเภอเทิง ยกฐานะจากอำเภอเทิงเป็นกิ่งอำเภอพญาเม็งราย จนถึงปี พ.ศ. 2531 ได้ยกกิ่งอำเภอพญาเม็งรายเป็นอำเภอ โดยแยกจากตำบลแม่เปาออกไปเป็นตำบลเม็งรายในปัจจุบัน
 
 
 
เทศบาลตำบลเม็งราย ตั้งอยู่ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถนนทางหลวงหมายเลข 1174 เทศบาลตำบลเม็งราย ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งรายประมาณ 350 เมตร ห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ห่างจาก ที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย ไกลที่สุด 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 90.41 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,509 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าตาลและตำบลต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
             

พื้นที่ภูเขา 19,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ดอน 5,732 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ราบ 16,204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ลุ่ม 15,573 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นที่ 19,000 ไร่
 
 
 
มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคม ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน บางปีอาจเกิดฝนตกหนักเกิดอุทกภัยรุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นมาก อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
 
     

การเกษตร
 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ลำไย

การปศุศัตว์
 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,383 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,161 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52

หญิง จำนวน 3,222 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,088 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   สันสะลีก 73 64 137 121  
3   สันป่าสัก 364 373 737 240
  4   เหล่า 286 301 587 183  
5   ป่าซาง 329 322 651 211
  6   หนองเสา 211 202 413 147  
7   หนองบัวคำ 512 514 1,026 307
  8   เวียงหวาย 388 417 805 249  
9   ศรีสะอาด 321 330 651 199
  10   เม็งราย 12 18 30 27  
11   สันติธรรม 5 5 10 25
  12   เวียงสัก 142 138 280 81  
13   ป่าซางพัฒนา 223 215 438 138
  14   สมบูรณ์ดี 295 323 618 160  
    รวม 3,161 3,222 6,383 2,088