กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 
 

เทศบาลตำบลเม็งรายมีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่ฃ่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนบ้างเป็นบางหมู่บ้าน
 
 
 
ในเขตเทศบาลมีคุ้มพ่อขุนพญามังราย เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดงานไหว้สาพญามังราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเทศบาลมีอ่างเก็บน้ำห้วยตาดผาแดง ซึ่งทางเทศบาลจะดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกทั้งยัง การจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
 
 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประสานการทำบัตรผู้พิการ

ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
 
 
 
 

การบริการ
 
ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรม
 
จำนวนกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน 3 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
การพาณิชย์      
   
ร้านค้า จำนวน 46 แห่ง
   
โรงสี จำนวน 13 แห่ง
   
ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 8 แห่ง
   
อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ จำนวน 3 แห่ง
   
บริษัท จำนวน 2 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ      

กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
กลุ่มหม่อนไหม

กลุ่มทอเสื่อกก
กลุ่มยุ้งฉาง

กลุ่มทอผ้า
กลุ่มจักสาน

กลุ่มสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน
อปพร. 2 รุ่น