กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย
 
 


 
ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย


นายเจนณรงค์ จันตา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกัลยา กาบตุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา