เทศบาลตำบลเม็งราย
  หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ ร.ท.มงคล ปานอินทร์
ปลัดเทศบาล (ช่วยราชการที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย)
นายฉัตรไชย ศิริบาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤติยาณี จันเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง (ช่วยราชการที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย)
นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย
นายศุภกิจ วัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290