เทศบาลตำบลเม็งราย
  กองการศึกษา

ผู้อำนวยกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นายศุภกิจ วัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นางสำรี เพชรดง
ครู ผดด.ศพด.วัดดงเวียงหวาย
นางแจ่มจัน ลามีชัย
รก.หน.ศพด.วัดดงเวียงหวาย
นางสาหร่าย ปันต๊ะรังสี
ผช.ครู ผดด.ศพด.วัดดงเวียงหวาย
นางสมถวิล พิมพ์เหล็ก
รก.หน.ศพด.ตำบลเม็งราย
น.ส.กานทิดา มีหลง
ครู ผดด.ศพด.ตำบลเม็งราย
นางสมจีน พิมพ์สุคะ
ผช.ครู ผดด.ศพด.ตำบลเม็งราย
นางอำไพพรรณ บุญศรี
รก.หน.ศพด.บ้านหนองเสา
นางธัญพิมล เนาวะอาด
ผช.ครู ผดด.ศพด.บ้านหนองเสา
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290