เทศบาลตำบลเม็งราย
  กองคลัง
ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤติยาณี จันเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง (ช่วยราชการที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย)
นางสาวรัตนาภรณ์ ไกลถิ่น
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิกุล ปอใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สิทธิขันแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวชญานุช เชียงตุง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางณัฐเนตร บุญเหมือน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวภุสดี ไกลถิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศศิธร สว่างชุม
คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290