เทศบาลตำบลเม็งราย
  สำนักปลัด
นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จ่าสิบโท ธวัช จันทาพูน
นิติกรชำนาญการ
นายคันศร แสงศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สลับแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ คิดดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสีหราช สุภาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกพงษ์ ชาวดร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางธนนันท์พร คำมา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางปาริชาติ ศรีอินทยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอิงค์สิตางศุ์ อินเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางหน่อย บุตรดี
พนักงานทั่วไป
นางสาวอรพิน พิมพ์หอม
พนักงานทั่วไป
นายสุพจน์ ขันทะ
พนักงานทั่วไป
นายประเทียง เวียงสิมมา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรุ่งโรจน์ ธะนะตุ้ย
พนักงานขับรถ
นายนพพล ธิโนชัย
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถดับเพลิง)
นายโชติอนันต์ อินต๊ะน้อย
พนักงานทั่วไป
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290