เทศบาลตำบลเม็งราย
  สมาชิกสภา
นายแสงเมือง วรรณสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายอ้วน ขันทะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายหนูอินทร์ มาริชิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายทองใบ เวียงสิมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม มีตัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสนั่น คำของ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุนทร ดวงไข่ษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมนัส ผิวผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวีรชัย ใชยสะกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางแจ่มจันทร์ มีทุน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290