เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560


ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560

******************

 

                   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหรือหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

 

บัดนี้  เทศบาลตำบลเม็งราย  ได้จัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

 

                    ประกาศ  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.. 2560

 

                            

   (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน                       

 นายกเทศมนตรีตำบลเม็งรายโพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 พ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 21 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  โพสเมื่อ 16 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเทศบาลตำบลเม็งราย ประจำปี 2561  โพสเมื่อ 15 ม.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางกั้นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 10 ม.ค. 2561
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290