เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560


ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560

******************

 

                   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหรือหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

 

บัดนี้  เทศบาลตำบลเม็งราย  ได้จัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

 

                    ประกาศ  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.. 2560

 

                            

   (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน                       

 นายกเทศมนตรีตำบลเม็งรายโพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 พ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 6 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
LZ ZIZIZ DE KENNY  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  โพสเมื่อ 08 พ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290