เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

               ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ดีการโยธา ทำการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               - ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 7 ท่อน ถมดินหลังท่อบดอัดตามสภาพพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบและถมดินซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมเป็นเงิน  25,500  บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR/60 ลงวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ณ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

 

                                                      

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 28 ก.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 17 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 09 ต.ค. 2560
ประกาศแผนปฎิบัติการ คตง.ปี 2561  โพสเมื่อ 06 ต.ค. 2560
ประกาศผลการปฏิบัติการ คตง.ไตรมาสที่ 4 ปี 2560  โพสเมื่อ 06 ต.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โพสเมื่อ 28 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290