เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางพัฒนาระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 ตำบลเม็งราย

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 ตำบลเม็งราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

            เทศบาลตำบลเม็งราย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการพัฒนาระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 ตำบลเม็งราย ราคากลาง 195,100.- บาท  (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ    วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  .. 2560

 

(นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

        นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 ส.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 32 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 09 ต.ค. 2560
ประกาศแผนปฎิบัติการ คตง.ปี 2561  โพสเมื่อ 06 ต.ค. 2560
ประกาศผลการปฏิบัติการ คตง.ไตรมาสที่ 4 ปี 2560  โพสเมื่อ 06 ต.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายแยกจากเหล่าป่าตาล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โพสเมื่อ 28 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290