เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

***************************

 

                    ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จัดทำผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560)  โดยอ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูล  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของส่วนราชการ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 

                    ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

        (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

      นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 06 ก.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 55 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
LZ ZIZIZ DE KENNY  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  โพสเมื่อ 08 พ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290