เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

***************************

 

                    ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จัดทำผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560)  โดยอ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูล  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของส่วนราชการ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 

                    ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

        (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

      นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 06 ก.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 9 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 12 ก.ค. 2560
ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7   โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8   โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290