เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

 

     ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

                 ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ศรีพญา  คอนสตรัคชั่น   ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ชุด จุดเริ่มต้น   ที่บ้านนายปุ่น ดอนเชียงใหม่  พิกัด  623004E, 2200627N    จุดสิ้นสุดบ้านนายคมสัน   ประทุม     พิกัด 623055E, 2200729N  เป็นเงิน  206,000.- บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน)  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 06/2560 ลงวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                                                       

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 27 มิ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 18 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 12 ก.ค. 2560
ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  โพสเมื่อ 06 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7   โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8   โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290