เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

                 ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง บริษัทอินตาเลามณีก่อสร้าง ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ฝาปิดรางเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร กว้าง 0.39 เมตร ยาว 1.99 เมตร จุดเริ่มต้นที่บ้านนายทา ศรีคำ พิกัด 627856E, 2201187N สิ้นสุดที่บ้านนายชืด คำมา พิกัด 627780E, 2201212N ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น  176,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560   และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                                               (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 19 มิ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 46 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
LZ ZIZIZ DE KENNY  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  โพสเมื่อ 08 พ.ย. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290