เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5

 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

                 ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง บริษัทอินตาเลามณีก่อสร้าง ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ฝาปิดรางเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร กว้าง 0.39 เมตร ยาว 1.99 เมตร จุดเริ่มต้นที่บ้านนายทา ศรีคำ พิกัด 627856E, 2201187N สิ้นสุดที่บ้านนายชืด คำมา พิกัด 627780E, 2201212N ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น  176,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560   และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                                               (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 19 มิ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 55 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  โพสเมื่อ 16 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเทศบาลตำบลเม็งราย ประจำปี 2561  โพสเมื่อ 15 ม.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางกั้นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 10 ม.ค. 2561
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290