เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6

ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

      ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

       เทศบาลตำบลเม็งราย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา  หมู่ที่  6  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.      งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  576.00  ตารางเมตร

2.   งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พิกัด 619539E, 2189835N ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง 220,000.- บาท  (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ    วันที่  24   เดือน  กุมภาพันธ์  .. 2559

 

(นายภู  ภูลคร)

  นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา

                       หมู่ ที่  6  ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเม็งราย

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........222,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          - ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

          1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  576.00 ตารางเมตร

  2. งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พิกัด 619539E, 2189835N ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 220,000.- บาท  (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559.........เป็นเงิน  222,000.-บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 ปร.6                            จำนวน  1  แผ่น

          5.2 ปร.5                            จำนวน  1  แผ่น

          5.3 ปร.4                            จำนวน  2  แผ่น

                   

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายศุภกิจ  วัฒนา             ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                  เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายเลิศชัย  กาบปินะ         ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                       เป็นกรรมการ

          6.3 นายชนะ  วงโค้ง               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการประปา                    เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 23 มี.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 286 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 09 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6  โพสเมื่อ 23 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3   โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290