เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3

                           

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 100  ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) 

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3  ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

             ด้วยเทศบาลตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  100  ลบ.ม.  (ไม่ตอกเข็ม)       พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พิกัด 620340E, 2192302N  ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1   ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  699,000  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ  

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

               3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   วันประกาศสอบราคา

หรือ  ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

   4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   40%  ของราคากลาง  เป็นเงิน

279,600  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

               5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

               7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนด..../

 

 

-        2       -

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 31 มีนาคม  2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.  ถึง 12.00 น.  พร้อมกัน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย

                กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม 2559   ถึงวันที่  31  มีนาคม  2559 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  .  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย  และในวันที่  1  เมษายน  2559  ระหว่างเวลา   09.00  น.  ถึง  16.30  น.       ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย)

                 กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  4   เมษายน  2559   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.     เป็นต้นไป

 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ   (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย) 

 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5379 9004  ต่อ 13  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  WWW.Mengrai.go.th

 

                              ประกาศ     วันที่  21   เดือน  มีนาคม   .. 2559

 

                                                 (ลงชื่อ)

 (นายภู   ภูลคร)

 นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4 / 2559

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 100  ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) 

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3  ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

*********************

             เทศบาลตำบลเม็งราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   เทศบาลตำบล”    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  100  ลบ.ม.  (ไม่ตอกเข็ม)       พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3 ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย พิกัด 620340E, 2192302N  ตามแบบที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1   ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  699,000  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

                โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

                1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                      1.1 แบบรูปรายการละเอียด

                        1.2 แบบใบเสนอราคา

                        1.3 แบบสัญญาจ้าง

                      1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

                      1.5 การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  (ค่า  K)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                      2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบล

 

                      2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน

ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

1.      เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ  

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ผู้เสนอ…./

-   2    -

 

               3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    วันประกาศสอบราคา

หรือ  ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

   4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  40% ของราคากลาง  เป็นเงิน

279,600  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

               5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

               7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

3.  หลักฐานการเสนอราคา

     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาในทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                         3.2  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่

มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.2)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ   รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

 

4.   การยื่นซองสอบราคา  

                          4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องตรงกันครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

 

4.2  ผู้เสนอ…./

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 มี.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 413 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 09 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6  โพสเมื่อ 23 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3   โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290