เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองบัวคำ หมู่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบัวคา บ้านหนองบัวคา หมู่ 7 ตาบลเม็งราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตาบลเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 42,500 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลเม็งรายกาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายฉัตรไชย ศิริบาง ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย กาบปินะ ตาแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ
3. นายชนะ วงโค้ง ตาแหน่งเจ้าพนักงานการประปา กรรมการ

รายละเอียดประมาณราคากลาง สามารถดูได้ที่นี่

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 30 ธ.ค. 2557  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 269 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 09 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6  โพสเมื่อ 23 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3   โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290