เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยกเลิกการประกาศสอบราคา

ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย  ได้ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลฯ  จำนวน  3  โครงการ  (หมู่ 3,7,13)  ตำบลเม็งราย  ตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  3 / 2558  ลงวันที่   13   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2557   ในวงเงินงบประมาณ  760,000  บาท  (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)    ตามแบบและราคากลาง  ที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด   โดยกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  และยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  2557   ถึงวันที่   27  พฤศจิกายน  2557   และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   1   ธันวาคม   2557    นั้น

 มีผู้มาขอรับแบบรายการ  จำนวน  2  ราย

     1. หจก.ส.พญา

     2. หจก. เอ็นพี กลกิจ

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคา  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาในโครงการดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาในครั้งนี้และจะได้ดำเนินการสอบราคาครั้งที่ 2 ต่อไปโพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 27 พ.ย. 2557  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 276 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 24 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  โพสเมื่อ 09 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6  โพสเมื่อ 23 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3   โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290