กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบ ผู้สมัครตำแหน่ง จ้างเหมาบริการธุรการกองช่าง  
 

         ตามที่  เทศบาลตำบลเม็งราย  จะดำเนินการจ้างเหมาบริการธุรการกองช่าง  จำนวน 1  อัตรา  โดยจ้างเดือน  ๆ ละ 8,000.-บาท(แปดพันบาทถ้วน) นั้น
   บัดนี้  เทศบาลตำบลเม็งรายขอแจ้ง  วัน  เวลา และ สถานที่  ในการทดสอบในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้
1.  กำหนดทดสอบในวันที่  9  ตุลาคม  2561   เวลา  09.00  น.  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย
                    *** ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2. โดยรายละเอียดการทดสอบแบ่งออกดังนี้
2.1  สอบปรนัย (กากบาท)  จำนวน  50  ข้อ  (50 คะแนน) โดยสอบในรายวิชาดังต่อไปนี้
-  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2.2  สอบภาคปฏิบัติ  จำนวน  30  คะแนน  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
2.3  สอบสัมภาษณ์    จำนวน  20  คะแนน
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ศศิธร สว่างชุม

ผู้เข้าชม 40 ท่าน