กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 

 
 
 
เอกสารโครงการอบรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป แล [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ. [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
แจ้งการยกเลิกการฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปปท. [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
การโอนเงินภาษีฯตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 ประจำเดือน พฤศจิกา [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
การขอรับการสนับสนุนงบฯ 63 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,ก่อสร้าง/ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ  [ 30 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 62 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาส 1  [ 30 พ.ย. 2561 ]   
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดระบบชำค่าลงทะเบียนอบรม e-plan  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ [ 27 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณ 2562 สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 27 พ.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
แก้ไขรหัส งปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับบุคลากรถ่ายโอน  [ 12 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2562  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
 
   
 
ทต.เม็งราย ต้อนรับปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.เม็งราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.พญาเม็งราย สขร. ปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.พญาเม็งราย สขร. ตุลาคม 60 - กันยายน 61 [ 1 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.พญาเม็งราย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.พญาเม็งราย ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย แบบรายงานแผนรายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.พญาเม็งราย การจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญมัยที่ ๓ ครั้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
ทต.พญาเม็งราย ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ ส [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหั [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๓ พ [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.พญาเม็งราย กิจกรรมลอยกระทงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 24 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 22 
ทต.พญาเม็งราย แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปี [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
ทต.พญาเม็งราย เอกสารคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
   
 
 
 
   

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP  

คุ้มพญามังราย  
   
 
 
   
 
รถเช่าเชียงราย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต (8 ก.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ทดสอบ nax (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เม็งราย พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การสื่อสารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ระบบน้ำประปา