กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
แจ้งให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่าง  [ 10 ส.ค. 2561 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ งานก่อสร้าง  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของ อปท.  [ 8 ส.ค. 2561 ]   
 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 7 ส.ค. 2561 ]   
 
การปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2561 ]   
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 45