กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของอบต.จังหวัด  [ 5 มิ.ย. 2561 ]   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น6  [ 4 มิ.ย. 2561 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 60  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
การตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข้อ 4  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 30