กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  [ 5 ก.ย. 2561 ]   
 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
 
การบันทึกรายการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินส่งคืนในระบบ GFMIS  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.เพิ่มเติม  [ 30 ส.ค. 2561 ]   
 
สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ  [ 27 ส.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 45