กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2562  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบ e-LAAS ปี 62  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 61  [ 7 พ.ย. 2561 ]   
 
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2561 ]   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562  [ 2 พ.ย. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 55