กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ข้อ 4  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  [ 31 พ.ค. 2561 ]   
 
ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-plan ประจำปี 2561  [ 30 พ.ค. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย อสม. งวดที่ 3  [ 22 พ.ค. 2561 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 3/61  [ 22 พ.ค. 2561 ]   
 
<< หน้าแรก...     27      28      29     (30)     31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 55