กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ศพด. รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน  [ 19 ธ.ค. 2560 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครูฯ  [ 19 ธ.ค. 2560 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 19 ธ.ค. 2560 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร  [ 19 ธ.ค. 2560 ]   
 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 15 ธ.ค. 2560 ]   
 
แนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 14 ธ.ค. 2560 ]   
 
<< หน้าแรก...     24      25      26     (27)     28      29      30