กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 

 
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
แก้ไขรหัส งปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับบุคลากรถ่ายโอน  [ 12 พ.ย. 2561 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2562  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบ e-LAAS ปี 62  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 53