เทศบาลตำบลเม็งราย
  นโยบาย

นโยบายและโครงการพัฒนาเมือง

โครงการการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.  โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  การพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่ง
1.2  การพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชน
1.3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2.  โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    เศรษฐกิจและการเกษตร

2.1  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2.3  การพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร

3.  โครงการพัฒนาด้านอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2  การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน

4.  โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี
      ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4.2  การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
4.3  การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.4  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.  โครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม

5.1  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา  และทำนุบำรุงศาสน- 
      สถาน

5.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
      ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น

6. โครงการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

 

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290