เทศบาลตำบลเม็งราย
  ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาลตำบลเม็งราย

 

                เทศบาลตำบลเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นสภาตำบล สภาตำบลเป็นนิติบุคคล มีหมู่บ้านในเขตให้บริการของสภาตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่   1   บ้านสันสลีก (บางส่วน)

หมู่   3   บ้านสันป่าสัก

หมู่   4   บ้านเหล่า

หมู่   5   บ้านป่าซาง

หมู่   6   บ้านหนองเสา

หมู่   7   บ้านหนองบัวคำ

หมู่   8   บ้านเวียงหวาย

หมู่   9   บ้านศรีสะอาด

หมู่   10  บ้านเม็งราย (บางส่วน)

หมู่   11 บ้านสันติธรรม (บางส่วน)

หมู่   12 บ้านเวียงสัก

หมู่   13 บ้านป่าซางพัฒนา

หมู่   14  บ้านสมบูรณ์ดี

 

               เมื่อสภาตำบลถูกยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สมัยแรก มีนายกและประธานสภาที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

                ปี พ.ศ.2540 2544 

- กำนันเลื่อน  เมืองก้อนกาศ              ประธานฝ่ายบริหาร (โดยตำแหน่ง)

- นายสมหมาย  ภูบัวนาค                  ประธานสภา (เลือกจากสมาชิกสภาตำบล)

- นายส่อง  วิระวงค์                         ประธานสภา (นายสมหมาย  ภูบัวนาค ลาออก นายส่อง วิระวงค์ เลื่อนขึ้นมาเป็นประธานสภาแทน) 

 

                ปี พ.ศ.2544 2548

- นายอุทัย  บัวนาค                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย (เลือกจากสมาชิก)

- นายคำจันทร์  แก้วปันมา                ประธานสภา (เลือกจากสมาชิก)

 

                ปี พ.ศ. 2548 2552          

- นายณัฐวุฒิ  สักทอง                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย (เลือกตั้งจากประชาชน)

-นายเพียร  จอมแพง                       ประธานสภา (เลือกจากสมาชิก)

               

ยกฐานะเป็นเทศบาล เลือกตั้ง 24  เมษายน  2553

 

                ปี พ.ศ.2553 ปัจจุบัน

- นายภู  ภูลคร                               นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย (เลือกตั้งจากประชาชน)

- นายแสงเมือง วรรณสอน                 ประธานสภาเทศบาล (เลือกจากสมาชิก)

 

 

                          ****************************

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290