เทศบาลตำบลเม็งราย








  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“คมนาคมสะดวก สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนพึ่งตนเอง”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเม็งราย
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏฺิกูล
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
5. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม
8. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมท้องถิ่น
9. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
10. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น
2. การพัฒนาด้านเศรษกิจ ด้านการเกษตรที่ยั่งยืน  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน
4. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม
6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290