เทศบาลตำบลเม็งราย
  คู่มือการชำระภาษี
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษี ให้กับประชาชนตำบลเม็งรายที่ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด เทศบาลตำบลเม็งราย (งานจัดเก็บรายได้) ให้บริการรับชำระภาษี
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ธนาณัติ 

โดยสามารถดาวโหลดคู่มืออการชำระภาษีผ่านช่องทางไปรษณีย์ธนาณัติ
 
ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้....
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290