เทศบาลตำบลเม็งราย
  แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพฯ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลให้สอดคล้องกับการบริหารผลงาน (Performance Management) ในระบบจำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

>>ดาวน์โหลดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290