เทศบาลตำบลเม็งราย
  เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ : ขอดูรายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
                 ของเทศบาลตำบลเม็งราย
                 ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเม็งราย
                  หรือดาวน์โหลดจากเอกสาร
รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560 
                  ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...

==หากประชาชนมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ดเทศบาล หรือ โทร. 053-799004 ต่อ 11 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)==
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290