เทศบาลตำบลเม็งราย
  สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจในปี  2557 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ได้แก่

ร้านค้า                                 จำนวน     46    แห่ง
โรงสี                                   จำนวน     13    แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                   จำนวน      8     แห่ง
อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์                 จำนวน       3    แห่ง
อุตสาหกรรมครัวเรือน              จำนวน       3    แห่ง
                                         

 สภาพทางสังคม
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา   จำนวน     6    แห่ง   ได้แก่
1.  โรงเรียนบ้านหนองเสา              หมู่ที่     6    แห่ง
2.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ            หมู่ที่     7    
แห่ง
3.  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก               หมู่ที่     3   
แห่ง
4.  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย             หมู่ที่     8    
แห่ง
5.  โรงเรียนบ้านป่าซาง                 หมู่ที่     5    
แห่ง
6.  โรงเรียนบ้านศรีสะอาด              หมู่ที่     9
   
 แห่ง                                                                                                       

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     3      แห่ง   ได้แก่
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสา                หมู่ที่  6
2.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดงเวียงหวาย      หมู่ที่  8
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวคำ              หมู่ที่  7

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  จำนวน 11 แห่ง ได้แก่  หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14

สถาบันและองค์กรศาสนา

          ร้อยละ 99  ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  อีกร้อยละ 1  เป็นการนับถือศาสนาอื่น ๆ
                     วัด / สำนักสงฆ์                       จำนวน  12  แห่ง      ได้แก่
                     1.  วัดพญาเม็งราย                   หมู่ที่  3
                     2.  วัดพระธาตุปู่ตุ๋ง                   หมู่ที่  3
                     3.  วัดประทุมสรวรรณาราม         หมู่ที่  4
                     4.  วัดสามัคคีธรรม                   หมู่ที่  4       

  5.  วัดเชตุพน                         หมู่ที่  5
  6.  วัดสว่างศรีวิไล                   หมู่ที่  6
  7.  วัดสันติอุดมธรรม                หมู่ที่  6
  8.  วัดอุบลคงคาราม                หมู่ที่  7
  9.  วัดดงเวียงหวาย                 หมู่ที่  8
 10. วัดศรีสะอาด                      หมู่ที่  9
 11. วัดสันติธรรม                      หมู่ที่  11
 12. วัดเวียงสักวราราม               หมู่ที่  12
                                  

การสาธารณสุข
   สถานีอนามัย                               จำนวน  2   แห่ง    คือ
สถานีอนามัยตำบลเม็งราย              หมู่ที่  2          จำนวน    1      แห่ง
สถานีอนามัยบ้านศรีสะอาด             หมู่ที่  9          จำนวน    1      แห่ง

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ( หมู่ที่ 10 )          จำนวน  1    แห่ง

  การบริการพื้นฐาน
             การคมนาคม,การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายใน ตำบลและหมู่บ้านสะดวก รายละเอียด ดังนี้                                                     

ทางหลวงหมายเลข  1174  (บ้านป่ามื่น ทุ่งงิ้วตัดผ่าน  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  1,3,4,5,6,7,9,13 และ14
ทางหลวงหมายเลข  1152  (บ้านต้า หัวดอย)  ตัดผ่าน  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  11
ถนน  รพช. (ร่องขุ่น ศรีสะอาด) ตัดผ่าน 2 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 8 และหมู่ 9
ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลแม่เปา  จำนวน  4  สาย
ถนนลาดยางเชื่อมกับตำบลแม่เปา (บ้านเหล่า-สบเปา) จำนวน 1  สาย
ถนนดินลูกรังเชื่อมตำบลแม่ต๋ำ จำนวน 1  สาย
ถนนลูกรัง (สปก.)  เชื่อมกับตำบลไม้ยา จำนวน  1  สาย

การโทรคมนาคม

          -  ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  12  แห่ง  (หมู่ที่ 3 (2 แห่ง

 หมู่ที่ 4,5,6,7,8 (2 แห่ง) และหมู่ที่  9,12,13,14)

 

การไฟฟ้า

 -   ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 -   ลำน้ำ, ลำห้วย       23                 สาย
 -  บึง, หนอง             30                 แห่ง
                             

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 -  ฝาย                      31                  แห่ง
 -  บ่อโยก                  26                  แห่ง
 -  บ่อน้ำตื้น               338                 แห่ง
 -  บ่อบาดาล              13                  แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ท่าทราย                2                   แห่ง
 -  ป่าชุมชน               12                  แห่ง
 -  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำอิง, แม่น้ำต๊าก, ร่องอู่, ร่องขุ่น, ห้วยเคี่ยนร่องปงร่องแหย่ง

การรวมกลุ่ม

-    กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านสันป่าสัก

-    กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 

-   กลุ่มหม่อนไหม  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านหนองบัวคำ

-   ลูกเสือชาวบ้าน    9      รุ่น      108     คน
-   อปพร.               2      รุ่น      134     คน                            

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

-    ข้าวนาปี    เนื้อที่ปลูก    12,470   ไร่
 -    พืชไร่ (ข้าวโพด,ถั่วพุ่ม,ถั่วดำเนื้อที่ปลูก  4,437   ไร่
 -   ไม้ยืนต้น (ลำไย,ลิ้นจี่,มะม่วง,มะขามฯ)เนื้อที่ปลูก                   2,223  ไร่  

  ปศุสัตว์

-   ไก่                   ปริมาณรวมประมาณ         26,232        ตัว
สุกร                  ปริมาณรวมประมาณ              820        ตัว
กระบือ               ปริมาณรวมประมาณ                52       ตัว
โคนม                ปริมาณรวมประมาณ                45       ตัว

โคเนื้อ               ปริมาณรวมประมาณ           2,004        ตัว

อื่น ๆ                 ปริมาณรวมประมาณ              725        ตัว

 

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290