เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งอาณาเขต

เทศบาลตำบลเม็งราย ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งรายประมาณ  350  เมตร ห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย ไกลที่สุด 12  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 90.41  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ   56,509  ไร่    

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

  ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลไม้ยา    อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลป่าตาลและตำบลต้า    อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลแม่เปา    อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  
สภาพภูมิประเทศ    มีพื้นที่ทั้งหมด  56,509  ไร่  ประกอบด้วย

   -  พื้นที่เป็นภูเขา   19,000  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  33 ของพื้นที่ทั้งหมด

   -  พื้นที่ดอน         5,732  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  10  ของพื้นที่ทั้งหมด

   -  พื้นที่ราบ        16,204  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  29  ของพื้นที่ทั้งหมด

   -  พื้นที่ลุ่ม         15,573  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  28  ของพื้นที่ทั้งหมด  

    -  พื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณ  มีพื้นที่  19,000  ไร่.

สภาพภูมิอากาศ   เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คื่อ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว (อากาศค่อนข้างหนาว) 

สภาพเศรษฐกิจ         สภาพทางเศรษฐกิจในปี  2557 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ได้แก่

ร้านค้า                            จำนวน    46    แห่ง

โรงสี                              จำนวน    13    แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                จำนวน     8    แห่ง

อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์                จำนวน     3    แห่ง

                        -  อุตสาหกรรมครัวเรือน            จำนวน     3    แห่ง      

สภาพทางสังคม  สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะชุมชนหนาแน่นไม่มากมาก กระจายอยู่ตามชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนปะปนกันระหว่างชาวไทยเหนือกับไทยอิสานซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290