เทศบาลตำบลเม็งราย
  กิจกรรม
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 7 เม.ย. 2560...ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเม็งราย อบรมและศึกษาดูงาน"โครงการสร้างพลังชุมชน
 เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย" เพื่อมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้การจัดการขยะจากต้นทางตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดโดยใช้หลัก ๓Rs  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย และ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290